Јавна набавка огрева


Дом здравља Богатић М. Јовановић 25 ЈН 08/13       Предмет: Измена и допуна конкурсне документације   На основу чл. 63. Закона о јавним набавкама, за јавну набавку енергенти (угаљ) за грејну сезону 2013/2014 за потребе Д.З. Богатић, у поступку јавне набавке мале вредностии ЈН бр. 08/13, наручилац у […]

Измена и допуна конкурсне документације 19.09.2013Број: JH 08/13 П О З И В  ЗА  ПОДНОШЕЊЕ  ПОНУДЕ за јавну набавку мале вредности бр.08/13     На  основу  члана    39. ст. 5.члан  55. став 1. тачка 2. и члана  57. и  60. Закона о јавним  набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12), члана  6. Правилника  о  обавезним  елементима   […]

П О З И В ЗА ПОДНОШЕЊЕ ...