Јавна набавка медицинског материјала


ПИТАЊЕ:  У оквиру спецификације за партију 1. налази се добро под називом Сенсифиx 5×10. Ради се о производу Галенике из Београда. Да ли се може понудити еквивалент?   ОДГОВОР: Може се понудити и еквивалент.   ПИТАЊЕ:  У оквиру спецификације за партију 1. налазе се добра под називом  Алкохол 70% и […]

Додатна појашњења у вези јавних набавки VНа основу чл. 63. Закона о јавним набавкама, за јавну набавку медицинских добара за потребе Д.З. Богатић, обликовану по партијама, у отвореном  поступку, ЈН бр. 07/13, наручилац у року предвиђеном за подношење понуда врши следеће измене и допуне конкурсне документације. У делу конкурсне документације (одељак 3. спецификација и одељак 4. […]

Измена и допуна конкурсне документације – продужење рокаPovodom upućenog pitanja, da li je izvod iz kaznene evidencije dovoljan  dokaz o ispunjenosti uslova iz Odeljka 5. tačka 2, dajemo sledeće pojašnjenje:   Odgovor na ovo  pitanje dato je na internet stranici Uprave za javne nabavke – www.ujn.gov.rs u rubrici  „Najčešća pitanja i odgovori“ pod  podnaslovom „Nadležnost za izdavanje […]

Додатна појашњења у вези јавних набавки IIIПоводом питања појединих понуђача, а која се тичу доказа за испуњеност обавезних услова за учешће у поступку, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама дајемо следеће обавештење:

Додатна појашњења у вези јавних набавки I