Конкурс

ilustracija-posao-2

Дипломирани фармацеут – медицински биохемичар

 

 

за рад у Служби за лабораторијску дијагностику

на одређено време због повећаног обима посла

 

Опис послова:

  • самостално израђује бихемијске и друге анализе; контролише узимање узорака и обраду добијених података; уводи нове методе у раду; припрема реагенсе и стандардне растворе; води потребну документацију; учествује у набавци лекова и раду тендерских комисија; остало по налогу непосредног руководиоца

 

Услови:

  • Поред општих услова предвиђених законом, кандидат треба да има и завршен фармацеутски факултет, смер медицинска биохемија, ВИИ степен стручне спреме и положен стручни испит. Уз пријаву, у којој је потребно навести за које радно место се кандидат пријављује, треба доставити: кратку биографију са адресом и контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе о завршеном фармацеутском факултету – смер медицинска биохемија, оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту, извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија, не старији од шест месеци). Кандидати који су радили у струци дужни су да доставе и оверену фотокопију лиценце.

 

Остали услови:

  • Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Пријаву са документацијом доставити на адресу Дом здравља Богатић, Мије Јовановић 25, 15350 Богатић.