Финансијски извештај


Дом здравља Богатић, стање средстава на подрчуну 840-405661-10 на дан 17.10.2013


Стање на рачуну
Опис Износ
Претходно стање 1,777,856.65
Уплате РЗЗО 0.00
Уплате од партиципације за услуге 7,750.00
Остале уплате 2,136.07
Исплаћено 132,407.00
Укупно 1,655,335.72

 


Извршена плаћања по наменама
Намена Износ
Медицински и санитетски потрошни материјал 0.00
Зараде запослених 0.00
Енергенти 100,000.00
Вакцине 0.00
Лекови 0.00
Остали материјални трошкови 0.00
Остали трошкови 32,407.00
Стоматолошки материјал – услуге 0.00
Превоз запослених 0.00
Остала плаћања 0.00
УКУПНО 132,407.00